The Advisors Alliance 2: Growling Tiger, Roaring Dragon

Quân Sư Liên Minh 2: Hổ Khiếu Long Ngâm